دنیا هستــم.

دانشجوی علوم پایه .یک دهه هفتادی  . 

عاشق همـه ی فصل ها جز زمستان