اینجانـب، دنیا،

ترسو، 

 احساساتـــی

گاهـی  رو به اکثرا خیــــلی باهوش


[در کل دختر 17 ساله ای توی لباس یک متولد هفتادی....]