ذهـــــــــن نشـــــــــین

دنیا هستــم.یک درونگرای شمّــی

دانشجوی علوم پایه 

در دهه دوم زندگی

عاشق همـه ی فصل ها جز زمستان

متولد زمستان