اپراتور صدامو میشنوی؟شایدم واژگانم رو میخونی؟

خدا در این نزدیکی است.منتظر طوفانی که با اشکهایم ساختید باشید.

اپراتور به دوستانت برسان

ژندانی برتر:)

۸/۱۲

متاسفانه بد انتخابی کردید.در کار خدا دست بردید

میدانم میخواهید بازی کنید.من اهل بازی نیستم:)

من اهل عشقم.چه فنایش باشد،چه بدایش.با عشق بازی نکنید.بدون بازی برنده منم


حیف .

حاضرم شرط ببندم که روزی یک صفحه هم کتاب نمیخوانید:)

عمق درد را بفهمید،پسش بگیرید آنوقت ببخش به شما روی می‌آورد.