از بیهـوده گفتن بر حذر باشـم یا نباشـــم ، دانشگاه سرچشـمه آن است و من مجبور به وصل شـدن

از لبخنـد هایم ، ان هم فقط چون میدانم دلایلش مال خودم نیـست ، متنفرم.

تنهـا رودخانه کنار دانشکاه ... او حرفت را می فهـمد.

امـروزم آنقدر محتاج خوابیدن بودم که بیهوده زمان را دواندم...
به خودم حق میدهم با بدنی مریض نتوانم بهترین خود باشم