مثل یه زندانی شدم که هفدهم آزادیش میاد.

ایران وطنم،

گند زدی به تنم:|

درستت میکنم به قول هانی