از هدفهام اینه که تنها زندگی کنم

...

معتاد تنهایی ام...