@یک همسایه وبلاگی،

یکی از ویژگی های من "خاموش"بودن توی جمعه.چه توی جمع مجازی چه حقیقی.

شخصا عذر خواهی میکنم که خاموش دنبال شدی!

___

@به خود عزیزِ دل ِ خدام.

روزت خوب بود جانان من.با استرس دندون دوم شروع شد و با یه نتیجه گیری عالی.یادته توی کتابی خوندی که استراحتاتو زیاد کن،اما مدتشو کم؟

جانان،روزی بیست دقیقه بخواب.امروز امتحانش کردی.دیدی خوب بود؟

صبح که پا میشی خواب آلودی،اما با یه چرت بیس دقیقه ای رفرش میشوی عزیز.

از فردا یا پس فردا که روزه گرفتی،قرصهای مکملو فراموش نکن.ازت خواهش میکنم پیوستگیـتو حفظ کن.

ازت میخوام به سوی خلق معشوق باشی.

ازت میخوام به سوی اهدافی باشی که قبلا حافظا بهشون میگفت رز سرخ.

فردا همه ی قسمت مزخزف صعود دوباره ات پاک میشه،

خدایا کمک این عزیزم بکن تا خوشحال باشه و موفق.

پشتش باش زیبای او.

فعلا