از سیاست بدم میاد چون یکی از چیزایی بود که باعث شده بود پسرفت من اتفاق بیفته 

نه ایکس مشکله،نه ایگرگ اینکه هیچ کس نمیتونه بعد از انقلاب مملکت رو درست کنه برنمیگرده به اینکه کیا اومدن کیا رفتن.بلکه اینا مشکل فرهنگ ماست. نه مشکلی فرد به فرد.


فرهنگ مشکل داره.فرهنگ..