1)دانش آموز/دانشجویی که صرفا برای حال کردن سوال ریاضی،یا فیزیک یا غیره جات را حل میکند و بیست می اورد به مانند چاه کنی است.نمیداند سراغ الماس میرود،یا آب یا نفت...یا شایدم مشغول به حفاری برای شهرداری است تا درخت گردو بکارند.

(بدان برای که چاه میکنی!)

2 به بعد...

بسیار گزینه های دیگر وجود دارد...اما این فقط مهم است