مگه داریم خوشبو تر از بوی کتاب ِ نو؟؟؟و عذاب آورتر از کتابِ نخونده؟