هر دفعه میخوام فکر کنم "الان کجاهای زندگیم چاله چوله داره که پر کنم!"

یهو وجدانم عربده میکشه:"مگه روز فلانم تو کنکور نداری!؟"

خودمو تو هچلی انداختما.

واقعا لعنت

و اینکه بری به درک امیدوارم تموم شه بتونم از زندگیم لذت ببرم.