نخست

تبریک سال نو به همه.و همه ی آون چیزهایی که بعدش میشنویم.

مهم اینه خودمان نو شیم.


سپس

خدایا شکرت بابت حال خوبم.

کمکم کن و همیشه پشتم و پیشم باش.

دستمو هیچ وقت ول نکن.

میدانم زندگی باید سختی داشته باشد.

اما گهگاهی بغلم کن که این حس ناب با هیچ چیزی قابل تعویض نیست خدای مهربونم