کی منو زور کرده که حتما وقتی میرم درو بازکنم هلوی ادل رو بلند بلند بخونم و ضایع شم که مامان پشت در نیس. و در 

عوض آقای تیپ زده همسایه چهارمیه که میخواد امانتی به بابا بده.کی زورم کرده بود که آهنگ بخونم.آخه این وقت روز چرا

ادل یهو باید هلوشو بندازه توی دهن من آبروم بره؟؟

حالا یارو فک میکنه دارم تمرین میکنم برم مسابقه استیج.:\میگه اینا خلوضی چیزی ان.

آبرو نموند خب برام