وقتی تنها سفر میکنی یعنی نباید بشینی و فکر کنی که توی زندگی باید چه غلطی کنی.

بلکه باید بشینی و خوش بگذرون ذهنتو خالی کنی.

داشتم پیاده میرفتم سمت دریا،به این نتیجه رسیدم که هر چقدر بیشتر فکر کنم چی شده حال من خوب نیس بیشتر حالم ناخوب میشه.

فعلا باید ذهنمو خالی خالی کنم