و درحال حاضر خدا میدونه که چقدر دلم میخواد برم کتابخونه شبانه روزی.

و من اینکارو میکنم