هنوز هم وقتی خواب پرواز میبینم

ازخواب نمیپرم

تعبیرش را میگذارم بر اینکه هرگز نمی اید کسی که پا گذارد بر پرواز من