خدا رحمتت کنه.

اما همینکه صدای تار غمگین از هال میاد تو اتاق دیگه منو نابود میکنه.


من از بیکاری میمیرم.

کلاس خدایا...کلاس.

مشکل اینجاس تنها نمیتونم کلاس برم.

میتونم یعنی.اما سخته.یکی باید باهام باشه:\