یا دیوانه باش، 

یا عاشق،

یا نا امید..


که عشق دیوانگی است،

دیوانگی زندگی.


امشب اگر دیوانه ای نا امید گشتم،

چون فقط واسه یه شبه.

چون یه شب دارم گند میزنم.

چون دیوانه نیستم.دیوانه شو.

بخواه.

که دیوانگی یعنی خلوص خواستن.


بدین ترتیب من تورا میخواهم.

ای چشمانت اقیانوس.


بدین ترتیب من تورا میخواهم

تنهاییت بی انتها.


من تو را میخواهم.

گو هزار هزار سنگ ببارد از آسمان 

دارند میخوانند م