از یه جایی به  بعد میفهمم که زندگی ارضا شدن با بالا و پایین و دغدغه ها و چالش ها و وظیفه ها نیست.اینجور جلو رفتن فرسود و پیرم میکنه،تعالی نمیبخشه.

خودخواه شدم.

ماشین شدم.

از خودم، خدام دیگه هیچی عمیق حالیم نیس.


یه شوک میخوام.

یه عرفان میخوام،نگاه میخوام.

:راه حل-----> باید زیاد بخوابم