زندگی قشنگه.


زندگی حد لذتِ


زندگی همچیِ و هیچی


دلتنگتم عمو.