یعنی وقتی منم خواستم برم این مشتاق هستم که دوستای قدیمی م رو ببینم ؟؟؟

خوشبحالت آرمی

زودتر از همه ما داری میری.


چیه این فاز ناراحتی که برداشتم به خاطر اینکه دوستامو نمیبینم.

من ..یه آدم دیگه ای ام.

باید راه خودمو برم.