فک کنم بهتره تا سال دیگه نبینمت

همون کاری که تو با من کردی ...


گوگل هم مجید دلبندمیه واسه خودش:)


خوشحالم ... 


من دیگه غذا نمیخورم.


زندگی عالیه.


دوباره میرم دویچ


فغونس رو چیکار کنم:/


استاد بهم یه شال آبی نفتی فروخت.

پشیمونم. کاش قرمز یا صورتی بود.