من خوشحال ترین 

ملکه ترین

و خوش بین ترین

و خوش شانس ترین

روی زمینم


ی ع ی 

:)))))