تمام چیزی که ما ایرانیا احتیاج داریم یه ریسک بزرگه.قدمیه که فراتز از ترسمون باشه.اینو یه استاد دانشگاه بهم گفت که سالها توی ژاپن و انگلستان و آلمان بود ٰ.

ازونجایی که آدم خیلی مهمیه . حرف اشتباهی به هر کسی نمیزنه. مخصوصا من!

 دارم فکر میکنم بزرگترین ریسک هایی که میتونم توی زندگیم بکنم چی ان؟!