وبلاگ ِِ جان دلم تنگ شده بود برایت میدانی؟

این روزها همه چیز آنقدر تغییر کرده که حتی فکرش را هم نمیکنی.

صبر کن میگویم برایت