یه سریـام هستن میشـه شخصیتشونو از روی رمزای اکانت هاشون شناخت.

"نتیجه تفکر یهویی"


این روزها،

یکم دارند سنگین میشوند،

باید دنده ها را سبک کنیم...