شنیدن خیلی مهم هست

برای همین دو گوش داریم

دیدن هم همانقدر مهم هست

برای همین دو چشم داریم

**

و قطعا شام خوردن و اساسا خوردن در شب چاق میکند

**

یک مهران مدیری هم هست 

میخواهد ادای بامزه و شاخ ها را دربیاورد 

**

یک احسان علیخانی هم موجود هست 

که سعی کرده تجارتش را زیر سایه بیننده ها و شهرت قبلی اش

حفظ کند

زیرا شبکه به او اجازه نمیدهد آزادی های فکری اش را اعمال کند

او دارد شکست میخورد چون دارد از قوانین شبکه پیروی میکند

او شخصیت باحالی دارد البته باحال ازدور

نه از نزدیک

برای چلاندن اعصاب طرف مقابل توانایی بسیاری دارد و همین موجبات موفقیتش است

به امید آزادی