یادش بخیـر

سوم راهنمایی، که همسـاده شده بود رضا گلزار و همـش می پایدیمش.

یکی دارد پیدا میشود که مهم شده.

خوشحـالم که دارد مهم میشـود.

طعم اهمـیت در زندگی ام گم شده بود