کدئین تر از نوشته، 

گفته،

شاید شنیده 

دستی از غیب برای در آغوش گرفتنت است