مثل بادم.

یه جا نمیتونم بمونم.

اسیرشدن حس خوبی بهم نمیده.

دلم میخواد هرچه زودتر تمومش کنم.