خیلی مهمه.

با خودت. 

با افکارت

با ارزوهات

با زمانت.
#همیشه  صادق باش

____


صداقت یه قدرته.

صداقت -->راحتی با خودت --->سبکی--->پرواز راحت تر

توی دوران تاولیم این ملکه بود برام.اما پیچیدمش.اونقد پیچیدمش که گره خورد.حالا دارم دوباره می تنمش.

من داشتم صداقتو با خودم تمرین میکردم اما داشتم بدی رو هم همراهش عادتم میکردم.

باید فکرمو پاکیزه کنم.

باید خوب باشم.

باید به صلاح بقیه فکر کنم.

من میخواستم بقیه رو خورد کنم.و انگار برام آرامش کاذب بود.

باید همه چیزو درست کنم...

بازم قاطی کردم.اه!