خواب دیدم خواهرم موبایلمو انداخته توی توالت.


فهمیدم یه مدتیه معتاد شدم.معتاد یه چیزی که نباید میشدم.و از طرفی فکر میکنم، این اعتیاد بهترم کرده،در کل روز کمتر درد میکشم.


و میخوام وقتی رفتم سرکار(از مرداد) تلفن همراه هوشمندمو(!) با یه تلفن همراه دکمه ای عوض کنم.شاید تونستم یه جور دیگه به زندگی نگاه کنم.جوری که مدتهاست انتظارشو میکشم.