ورزش کردن زیر نور خورشید هم صفایی داره برای خودش(+Dont stop _5second of summer)


لبخند زدن یه خانومی وادارم کرد فکر کنم لبخند زدن چه قدرت بزرگی داره.

و اینکه من توانایی راحت لبخند زدن رو از دست دادم.

#به زودی باید بتونم راحت بخندم و لبخند بزنم."ر.ک به لبخند های جادویی دنیا

من جزو اون افرادی هستم که فقط بقیه بخندن،ناخودآگاه میخنده