اولین تجربه عینی،

منطق، آرامش و جمله بندی

خیلی چیزا رو به زانو درمیاره.


مامان میگفت ولش کن.

اما من برُدم:)