تاریخ و تمدن داریم اندازه کل عمر زمین(تغلیظ با اغراق)

اونوقـت بالا تا پایینِ کشور سانسـوره:)

منم اگه خارجکـی بودم بسادگی باور میکـردم ما داعشیـم.

فقط خودمـونیم میدونیـم چقدر خوبیم:)


قایق سهراب دیگه جـواب نمیده.

من تایتـانیک رو ترجیـح میدم