گاهی میشه حس میکنم توی یه نقطه ای ام که دور و برش پر از جاده اس.

خیلیا هرجوری که خودشون هستن منو می بینن،و من خودم رو اونطور که میخوام.

و همین منو پرت میکنه زیر پونز شهر امروز،تنها،..فقط تنها.


شاید امروز نه.

ولی روزی می آد که خیلیا مجبور میشـن شروع میکنند "شدن"به اونطور که "هستم"


Make them want to know me more and more...