سخت ترین برای من سخت رسیدن به آزادیه.

آزادی ای که جنسم و خانوادم باعثشن.